EIVISSA
ENLLAÇOS
MAPA WEB

Construcció


Quant pot costar el m2 de construcció d'una vivenda?
Quan parlem de costs de construcció per m2, hem de tenir en compte què és el que hi incloem.
El pressupost d'una obra normalment comprèn tot el necessari per realitzar la construcció:
· Excavacions
· Estructura
· Cobertes
· Tancaments
· Obra de paleta
· Instal·lacions
· Revestiments
· Fusteria
· Material sanitari
· Vidreria
· Pintura
· Control de qualitat
Benefici industrial, 15%
Preu per m2 construït = Pressupost/nombre de m2
Preus mitjans, 1.000 a 1.200 €/m2
Qualitat econòmica
Xalet entre 130 i 200 m2

1.000 € a 1.200 €/m2
(cambra d’aire, fusteria Flandes)
Qualitat mitja-bona
Xalet entre 130 y 200 m2

1.200 € a 1.400 €/m2

(cambra d’aïllament, fusteria d’alumini, climalit)

Qualitat alta
Xalet entre 130 y 200 m2

1.400 € a 1.500 €/m2
(fusteria melis, sostre de fusta, calefacció)


Quines partides es pressuposten a part?
Totes les obres i instal·lacions exteriors:
· Cisterna
· Fossa sèptica
· Camins
· Connexió a la xarxa elèctrica
· Tancats i murs de pedra


Altres despeses

· Projectes tècnics i Llicències d'obres
· Instal·lació de comptador d'obres i consum elèctric i d'aigua
· L'Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.)
  · I.V.A. 10% sobre la construcció
· I.V.A. 21% sobre projectes tècnics


Preus unitaris més freqüents per partides d'obra a Eïvissa
m3
D'excavació mecànica a cel obert
De formigó armat en fonaments
€/m2
23,75
320,00
m2
Mur de bloc de formigó de 20 cm
Forjat tipus DC, 25 cm, amb volta de formigó
Forjat pretensat amb volta de formigó, etc
Forjat de bigues de sabina, tajel i llosa de formigó
Lliscat morter de C.P. dues capes
Col·locació tela asfàltica polimèrica de 4 Kg/m2
Envà de maó buit de 6 cm. en cambra d'aire
D'aïllament amb poliuretà d'alta densitat 3 cm
Envà de maó buit de 8 cm
Solera de formigó amb mallat
Paviment amb rajola ceràmica mecànica de 30x30cm
Mur de pedra a una cara vista fins a 1,80 m d'altura
€/m2
35,00
120,00
95,00
210,00
30,00
22,00
28,73
12,17
29,20
32,00
38,00
160,00
Ud
Hora d'oficial de 1ª per administració
Hora de peó per administració
Hora de camió de 12 Tm
Hora de camió amb grua
Hora de retroexcavadora
Hora de martell compressor amb operari
€/m2
24,00
16,90
42,50
47,20
40,24
35,50


Vegeu també
INFORMACIÓ GENERAL INMOBILIARIA
INVER METRO · Vicente Cuervo, 10 Baixos. Eivissa · Tel. 971 310 077

Dades legals